मेकानिकल पुलर

सबै उत्पादनहरु

नतिजा: १-१२ (१ का १)