मिनी ग्याप निकलाउने स्प्रेडर

सबै उत्पादनहरु

नतिजा: १-१२ (१ का १)